កម្មវិធី(ផ្លេតហ្វម)សុខភាពរបស់យើង

កម្មវិធីរាជ52អាក់សែស

00

�

កម្មវិធី“ក្រៅក្រៅបណ្តាណ្តាញសេវានធឺណិតដំបូងដំបូងរបស់យើងសម្រាប់ទីផ្សារដែលដែលមានអ៊ិនធឺណិតត

ភ្នាក់ងាររបស់យើង90%គឺជាស្ត្រីដែលជាវិធីមួយយើងគាំទ្រដល់គោលដៅទីទីរបស់គាំទ្រគាំទ្រទីទី5របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

�រាជ52អាក់សែសបណ្តាញភ្នាក់ងាររបស់យើងនិងលទ្ធភាពទទួលបានជំនាញថែទាំសុខភាព。

km.ភាសាខ្មែរ
Baidu