គោលការណ៍នៃផលប៉ះពាល់

ការត្រួតពិនិត្យនៃផលប៉ះពាល់

រាជ៥២យើងបន្តត្រួតពិនិត្យនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនូវអ្វីដែលពួកយើងធ្វើ។វាចាំបាច់សម្រាប់ធានាថាសេវាកម្មរបស់យើងផ្តល់នូវគុណតម្លៃទៅដល់សហគមន៍ហើយនិងដៃគូទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាល។វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការរៀនសូត្រដោយភាពរហ័សរហួនដូច្នេះយើងអាចពង្រីកអ្វីដែលកំពុងដំណើរការនិងធ្វើវាអោយកាន់តែប្រសើរឡើងទៅតាមតម្រូវការ។

គោលការណ៍នៃផលប៉ះពាល់របស់យើងគឺជារបៀបដែលយើងឈានដល់ចំនុចនេះការកំនត់និងការវាស់វែងលទ្ធផលហើយនិងលទ្ធផលចម្បងសម្រាប់សេវាកម្មពួកយើងកំពុងអនុវត្ត។យើងផ្តោតលើការវាយតម្លៃនិងតាមដានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រភេទផលិតផលទាំងបួនរបស់យើងគឺការចូលរួមរបស់អតិថិជនសេវាកម្មសុខភាពនិងវេជ្ជសាស្រ្តលទ្ធភាពទទួលបាននិងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មហើយនិងការយល់ដឹងអំពីទិន្នន័យ។

លទ្ធផលចម្បង/បឋមគឺជាលទ្ធផលវាស់វែងដោយផ្ទាល់នៃសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូនចំនែកផលប៉ះពាល់គឺជាការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតប្រជាជនរយៈពេលវែងដែលយើងកំពុងជួយសម្រេចបានរួមជាមួយប្រព័ន្ធដទៃផ្សេងទៀត។នៅទីបំផុតផលប៉ះពាល់ទាំងនេះភ្ជាប់ទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។គោលដៅចីរភាព៣——សុខភាពល្អនិងសុខុមាលភាពគោលដៅចីរភាព៥——សមភាពយេនឌ័រនិងគោលដៅចីរភាព៨——ការងារសមរម្យនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។បើនិយាយពីផលចំណេញសង្គមលើការវិនិយោគរាល់១ដុល្លារដែលយើងបានចំណាយសន្សំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទទួលបាន២,១០ដុល្លារក្នុងការចំណាយលើសុខភាពរបស់ពួកគេនេះបើផ្អែកតាមផលប៉ះពាល់នៃការវិភាគនៃការផ្លាស់ប្តូរវិនិយោគ។

សមិទ្ធផលនិងលទ្ធផលចម្បង

ការចូលរួមពីអតិថិជន

输出
 • 参与每次卫生/普惠金融运动的人数
 • 每次保健运动受教育的人数
 • 登记/管理的患者数量

主要的结果
 • 改善人民在保健和/或财政领域的知识、态度和做法
 • 提高社区一级的疾病早期检测水平

លទ្ធភាពទទួលបាននិងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម

输出
 • 通过销售渠道提供新的负担得起的健康产品
 • 购买的负担得起的保健产品数量
 • 可负担的金融服务产品购买数量华体会在线登录
 • 运送到最后一英里的平价医疗产品数量

主要的结果
 • 增加获得负担得起的保健产品的机会
 • 减少患者获得卫生服务所需的时间和费用
 • 自费医疗支出减少
 • 加强保护,防止因医疗费用而造成不可预见的经济损失

សេវាសុខភាពនិងវេជ្ជសាស្រ្ត

输出
 • 根据其角色新/培训的卫生保健员人数
 • 配备提供医疗和金融服务的新代理机构数量华体会在线登录
 • 接受筛查的人数
 • 及时接受初级、二级和三级护理的人数
 • 登记/管理的患者数量

主要的结果
 • 提高卫生工作者的知识和技能
 • 提高了代理的知识和技能
 • 提高卫生保健工作者发挥其特定作用的能力
 • 提高诊断率和治疗率
 • 提高社区一级的疾病早期检测水平
 • 改善参加服务的患者的健康结果

ការយល់ដឹងអំពីទិន្នន័យ

输出
 • 健康和财政需要的居民人数
 • 收集的关于人口健康和财政需求的新数据点
 • 真实世界的证据来自于人口

主要的结果
 • 数据驱动的针对性、预测性和说明性卫生服务洞察力
 • 现实世界的证据,以优化新产品,服务和模式的护理

ផលប៉ះពាល់

សមិទ្ធផលនិងលទ្ធផលបឋមទីបំផុតជម្រុញឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្រិតប្រជាជនស្របតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពជីវិតនិងជិវិតរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អ(ចំនួនឆ្នាំដែលមនុស្សម្នាក់អាចរំពឹងថានឹងរស់នៅក្នុង”សុខភាពពេញលេញ”)

កាត់បន្ថយអត្រាមរណៈភាពរបស់ប្រជាជន(ចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប)និងអត្រាមរណភាពដែលបានកែសម្រួលតាមអាយុ

ការកាត់បន្ថយក្នុងឆ្នាំនៃការបាត់បង់ជីវិត按照និងឆ្នាំដែលរស់នៅជាមួយពិការភាព(10)និងឆ្នាំនៃជីវិតដែលត្រូវបានកែតម្រូវដោយពិការភាព(残疾)

កាត់បន្ថយអត្រាសាយភាយប្រជាជនសរុបនិងអត្រាកើតមាននៅតំបន់ជម្ងឺ

ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការកាត់បន្ថយចំណាយក្រៅហោប៉ៅការបង្កើនការសន្សំនិងការងារ

公里ភាសាខ្មែរ
Baidu