កម្មវិធីរបស់យើងភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់អង្គការទៅសហគមន៍របស់យើង

របៀបយើងធ្វើអនុញ្ញាតអោយពួកយើងដាក់បញ្ចេញកម្មវិធីរបស់យើងជាមួយនិងភ្នាក់ងារសុខភាពនៅតាមសហគមន៍ដើម្បីផ្តល់និងពង្រីកសេវាកម្មសុខភាពនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រថ្មីៗ។

ការជ្រើសរើសដៃគូសហការ

ការជ្រើសរើសដៃគូដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហគមន៍និងបណ្តាញភ្នាក់ងារដែលមានការជឿទុកចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ(ស្ត្រី៩០%ភាគច្រើនជាក្រុមទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ)។

ភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីយើង

ការបង្កើតនិងកសាងសមត្ថភាពរបស់ភ្នាក់ងារក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសុខភាពហើយនិងការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មសុខភាពផ្សេងៗ។

បង្កើតសេវាកម្មដែលអាចវាស់វែងបាន

ប្រើកម្មវិធីសុខភាពរបស់យើងដើម្បីបង្កើតសេវាកម្មដែលអាចធ្វើឡើងវិញជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអាជីវកម្មនៅទូទាំងវិស័យសុខាភិបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុជាអាទិភាព។

公里ភាសាខ្មែរ
Baidu