សំណួរដែលគេច្រើនសួរ

តើអ្នកធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដោយរបៀបណា吗?

យើងតែងតែចាប់ផ្តើមភាពជាដៃគូផ្លូវការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដោយជួយស្វែងយល់ពីគម្លាតនៃសេវាកម្មសុខភាពដែលមានស្រាប់។យើងផ្តល់អាទិភាពដល់តំបន់ដែលរាជ៥២អាចគាំទ្របន្ទាប់មករួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើង(ឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលអាចផ្តល់ធនធានវេជ្ជសាស្រ្តបរិក្ខារសម្រាប់យើងដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងរក្សាទុកស្តុកថ្នាំ)។យើងសហការរចនាសេវាកម្មទាំងអស់ដោយផ្អែកលើការប្រមូលទិន្នន័យនិងការយល់ដឹងជាមុន។

តើអ្នកជ្រើសរើសឬកំណត់តំបន់ធ្វើការគោលដៅដោយរបៀបណា吗?

យើងផ្តោតលើតំបន់ដែលមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពទាបឬគ្មាន។យើងផ្តល់អាទិភាពដល់ពួកគេដោយផ្អែកលើកម្រិតប្រាក់ចំណូលអសមត្ថភាពក្នុងការទទួលបានសេវាគ្លីនិកនិងឱសថស្ថានការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការទិញសម្រាប់ការបង្កើតថ្មី។យើងក៏ធ្វើការតាមរយៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានស្រាប់និងអង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានដទៃទៀតដែលកំពុងអនុវត្តសេវាកម្មរបស់យើងជាមួយដៃគូដែលបានបង្កប់នៅនឹងកន្លែង។

តើអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអ្វីខ្លះ吗?

យើងផ្តល់ជូននូវផលិតផលជាច្រើនប្រភេទតាមរយៈកម្មវិធីផ្លេតហ្វមបច្ចេកវិទ្យារាជ៥២អាក់សែសរបស់យើង។នេះរួមបញ្ចូលទាំងការចូលរួមរបស់អ្នកជម្ងឺនិងអតិថិជនសមត្ថភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាលសហគមន៍ការអប់រំការពិនិត្យការប្រមូលទិន្នន័យនិងការវិភាគពាណិជ្ជកម្មតាមអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយការគ្រប់គ្រងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ការបង្កើតភស្តុតាងនិងយុទ្ធសាស្ត្រនិងការយល់ដឹងដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពដល់ដៃគូនិងសង្គមនិងអាជីវកម្មអាទិភាព។

តើអ្នកជម្ងឺប្រើកម្មវិធីដោយផ្ទាល់ទេ吗?

មិនទាន់រួច។យើងផ្សារភ្ជាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលសហគមន៍និងសមាជិក(ស្ត្រី៩០%)ជាភ្នាក់ងារដើម្បីប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទក្រៅបណ្តាញដំបូងរបស់យើងដើម្បីដំណើរការនិងគ្រប់គ្រងសេវាកម្មនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងនេះ។ទោះយ៉ាងណាយើងផ្តល់សេវាកម្មដោយផ្ទាល់ដល់អ្នកជំងឺដូចជាហ្វេសប៊ុកផេកហ្វេសប៊ុកសុខភាពសេវាកម្មសុខភាពវ៉តអេបនិងក្រុមសហគមន៍ហ្វេសប៊ុកសម្រាប់ការអប់រំការចូលរួមនិងការគាំទ្រពីមិត្តភក្តិឬដៃគូ។

តើភ្នាក់ងារបង់ថវិការទេ吗?

បាច/ទាស៎។បុគ្គលិកសុខាភិបាលសហគមន៍និងសមាជិកជារឿយៗត្រូវបានគេឱ្យតម្លៃហើយយើងមិនជឿថានេះមាននិរន្តរភាពទេ។ពួកគេគឺជាបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យារបស់រាជ៥២ហើយបានបង់ថវិការតាមប្រាក់ខែតាមអត្រាទីផ្សារក្នុងស្រុកដោយផ្អែកលើលទ្ធផលដែលពួកគេសម្រេចបាន។

តើថវិការ/ជំនួយបានមកពីណា吗?

ការផ្តោតរបស់រាជ៥២គឺការបង្កើតខ្លួនយើងជាអាជីវកម្មសង្គមប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់៥២%នៃពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយគ្មានលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំសុខភាពគ្រប់គ្រាន់។មូលនិធិអាជីវកម្មដៃគូពាណិជ្ជកម្មឧបត្ថម្ភសេវាកម្មដែលអាចដំណើរការឡើងវិញបានដោយផ្អែកលើផលិតផលនិងផលិតផលកម្មវិធីសុខភាពរបស់យើង។យើងយកភាគរយតូចមួយលើផលិតផលសុខភាពដែលបានទិញនិងផ្តល់ជូនតាមរយៈសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិករបស់យើងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយដើម្បីទ្រទ្រង់ប្រតិបត្តិការនិងវិនិយោគឡើងវិញក្នុងអាជីវកម្ម។ជំនួយនិងការផ្តល់មូលនិធិការប្រកួតប្រជែងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងវិស័យអាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជម្រុញការបង្កើតថ្មីនិងបង្កើនល្បឿនកំណើនរបស់យើង។ក្នុងនាមជាអាជីវកម្មសង្គមយើងប្តេជ្ញាវិនិយោគឡើងវិញនូវប្រាក់ចំណេញភាគច្រើនរបស់យើងត្រលប់ទៅសហគមន៍វិញដើម្បីធានានូវការបំពេញនូវគោលបំណងរបស់យើង។

公里ភាសាខ្មែរ
Baidu